Portal de transparència

La Fundació Arqueològica Clos compleix amb les obligacions de transparència que afecten l’entitat en relació amb la Llei 19/2014, desenvolupada pel Decret 8/2021.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL
Missió, Visió i Valors (descarrega aquí)
Estatuts de la Fundació (descarrega aquí)
Fins i activitats (descarrega aquí)
Composició Òrgans de Govern (descarrega aquí)
Estructura organitzativa (descarrega aquí)
Convenis subscrits amb les Administracions (descarrega aquí)

INFORMACIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRATIVA
Subvencions públiques  (descarrega aquí)
Informe de revisió de comptes 2019 (descarrega aquí)
Informe de revisió de comptes 2020 (descarrega aquí)
Estats financers 2019 (descarrega aquí)
Estats financers 2020 (descarrega aquí)
Memòria econòmica 2019 (descarrega aquí)
Memòria econòmica 2020 (descarrega aquí)

MEMÒRIA D'ACTIVITATS I BALANÇ SOCIAL
Memòria d’activitats 2019 (descarrega aquí)
Memòria d’activitats 2020 (descarrega aquí)